Η ΕΣΥΟΜ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από τρία μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα τυχόν αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση είναι δε επανεκλέξιμα.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3).
Μαρία Μαλικιώση – Λοϊζου [Πρόεδρος]
Χριστίνα Αθανασιάδου [Αντιπρόεδρος]
Αγγελική Σουρλαντζή [Γενική Γραμματέας]
Άννυ Μπενέτου [Ταμίας]
Άκης Γιοβαζολιάς [Μέλος]
Τσίτσας Γιώργος [Μέλος]
Λία Τσερμίδου [Μέλος]

Αναπληρωματικά μέλη
Ίσσαρη Φιλία