1. Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, εφαρμοσμένων εργαστηρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, καθώς και η συμμετοχή σε αντίστοιχα τέτοια που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
2. Η έκδοση των πρακτικών των παραπάνω ή μέρους αυτών,
3. Η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου (ηλεκτρονικού ή έντυπου),
4. Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με φορείς παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης ή ερευνητικά κέντρα, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού.
5. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και γενικά κάθε διαθέσιμου τρόπου ή μέσου προαγωγής των στόχων.
6. Η ευρωπαϊκή συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και η αξιοποίηση των προσφερόμενων κοινοτικών εργαλείων, μεθόδων και κονδυλίων και
7. Η συνεργασία με Επιστημονικές Ενώσεις άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική ψυχολογία και τη συμβουλευτική ομηλίκων στο χώρο της Εκπαίδευσης.
8. Η έκδοση και δημοσίευση σχετικών κειμένων στον τύπο.
9. Η δυνατότητα χρηματοδότησης και επιχορήγησης από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, χορηγίες, δωρεές και συνδρομές.

Οι δράσεις μας!